More than a Market

Epstein & Melnick

Epstein & Melnick Market, Winooski, Vermont

Left to right: Sophia Epstein, Sam Epstein, Sam Melnick, Mayer Epstein, Jim Smith (employee)

Photo courtesy of Merrill Epstein.